Privacy Policy

We are committed to safeguard your privacy.

Introductie

Wij begrijpen dat uw vertrouwen in ons het belangrijkste is dat telt. Daarom leggen wij in dit document uit hoe wij omgaan met uw gegevens en de bescherming van uw privacy binnen de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 


Omniboost als verwerker

Als OmniBoost hebben we een verwerkersovereenkomst opgesteld voor de diensten waar wij optreden als verwerker. Onder de nieuwe wetgeving is een verwerker een partij die in opdracht van een bedrijf gegevens verwerkt. Een verwerker mag dit alléén doen met het doel dat hem via de opdracht wordt opgedragen. Voor het OmniBoost platform kwalificeren wij als verwerker. Als u ons platform gaat gebruiken, zullen wij een verwerkersovereenkomst met u afsluiten. Hiermee voldoet u voor wat betreft het gebruik van deze dienst aan de nieuwe privacywetgeving.


Information Security Officer

Voor al uw vragen of meldingen over onze beveiliging kunt u terecht bij Information Security Officer van Omniboost B.V., namelijk:

Name:R.A.J. (Raimond) Bal AA
Phone number:(+31) (0) 113 239 400
E-mail:privacy@omniboost.io


Welke persoonsgegevens verwerken wij?

OmniBoost verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf actief aan ons verstrekt. De wettelijke betekenis van het begrip ‘verwerken’ is heel ruim en houdt onder meer in: het verzamelen, bewaren, raadplegen, gebruiken en verwijderen van persoonsgegevens.


Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

OmniBoost verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 1. Het leveren van overeengekomen diensten.
 2. Het leveren van ondersteuning.
 3. Het verzenden van facturen en de invordering van betalingen.
 4. Het verzenden van gerichte marketing en reclame, updates en promotionele aanbiedingen op grond van uw communicatievoorkeur.
 5. Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 6. Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 7. OmniBoost analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 8. OmniBoost verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte en controle van onze eigen administratie door de extern accountant.
 9. Tot slot verwerkt OmniBoost bepaalde gegevens voor historische en/of statistische doeleinde

Van wie verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens van personen met wie wij direct of indirect een relatie willen krijgen, hebben of hebben gehad. Hierbij kan gedacht worden aan:

 • Potentiële klanten, bestaande klanten, hun vertegenwoordigers en hun belanghebbenden.
 • Alle medewerkers en andere natuurlijke personen die aan een bedrijf of organisatie zijn verbonden waar wij een relatie mee hebben.
 • Bezoekers van onze website (www.omniboost.io)


Hoe lang bewaren wij gegevens en op basis van welke grondslag?

OmniBoost bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, tenzij de wet van ons vraagt om het langer te bewaren. Hieronder zijn voor de belangrijkste diensten en activiteiten de bewaartermijnen van de persoonsgegevens beschreven. Ook na afloop van die periode kunnen we gegevens langer bewaren indien nodig. Dit doen wij dan enkel met uw uitdrukkelijke, schriftelijke (waaronder e-mail) toestemming.


Verwerking: Klantbeheer

Onderstaande persoonsgegevens worden verwerkt en bewaard zolang u klant bij ons bent en alleen met uw uitdrukkelijke toestemming. Als u om wat voor reden dan ook geen klant meer bij ons bent, worden de gegevens 7 jaar bewaard voor de doelen zoals eerder in deze privacyverklaring aangegeven.

(Categorie) Persoonsgegevens
Naam, Adres- en Woonplaatsgegevens (NAW)
Telefoonnummer(s)
E-mailadres
Burgerservicenummer (BSN)
Geboortedatum
Geslacht
Bankrekeningnummer
KvK nummer
Profiellinks social media
Vrijetijdsbesteding en interesses


Verwerking: ETL Platform

Gegevens worden niet langer dan noodzakelijk bewaard. Onderstaande gegevens kunnen verwerkt worden wanneer u gebruikt maakt van ons platform. Dit doen wij alleen op basis van uw specifieke instructie en hangt volledig af van de wijze waarop u ons platform gebruikt.


(Categorie) Persoonsgegevens
BankrekeningnummerE-mailadres
Belonings-, uitkerings- of pensioengegevensGeslacht
Burgerservicenummer (BSN)Kenteken
Financiële bijzonderhedenKvK nummer
GeboortedatumLoonheffingsnummer
Kopieën van legitimatiebewijzenNaam, Adres- en Woonplaatsgegevens (NAW)
Profiellinks social mediaSamenstelling van het gezin
Telefoonnummer(s)Toegangs- of identificatiegegevens
VerlofgegevensVerzuimgegevens


Met wie delen wij uw gegevens?

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. OmniBoost blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Daarnaast verstrekt OmniBoost uw persoonsgegevens aan andere derden. OmniBoost deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst, om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichtingen, of met uw uitdrukkelijke toestemming en alléén voor de in deze privacyverklaring opgesomde doelen. 

De van toepassing zijnde rechtsmacht (ook wel jurisdictie genoemd) van de hierboven genoemde partijen betreft altijd Nederland, tenzij anders is vermeld.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. OmniBoost gebruikt op dit moment functionele, analytische en tracking cookies in haar website www.omniboost.io.

 • Functionele cookies: dit zijn cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden.
 • Tracking cookies: dit zijn cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we voor uw relevante informatie kunnen tonen.
 • Analytische cookies: deze cookies gebruikt om de gebruiksvriendelijkheid van de website te kunnen verbeteren en het gebruik van (delen van) de website te kunnen meten.


Welke rechten heeft u? Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door OmniBoost. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens, een verzoek tot intrekking van uw toestemming of een bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar de Privacy Officer (privacy@omniboost.io).

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe beveiligen wij persoonsgegevens?

OmniBoost neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Voor toelichting op welke beveiligingsmaatregelen wij nemen, zie www.omniboost.io/beveiliging. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de Privacy Officer (privacy@omniboost.io).


Wijzigen van privacyverklaring

OmniBoost is gerechtigd om deze privacyverklaring te updaten door een nieuwe versie te plaatsen op de website. Het is dit kader aan te reden om regelmatig de website en de betreffende pagina waarop de privacyverklaring wordt weergegeven, te raadplegen om zeker te zijn dat u kennis hebt van enige wijzigingen. Daarnaast zullen wij u per e-mail op de hoogte brengen van belangrijke wijzigingen in deze privacyverklaring.

Andere websites

De website kan mogelijks hyperlinks bevatten naar andere websites. In geen geval is OmniBoost verantwoordelijk voor het privacy beleid of de privacy praktijken van enige derde partij.


Klachten

Wanneer u klachten heeft betreffende de manier waarop OmniBoost uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en/of verwerkt, kan u een klacht indienen bij de Privacy Officer (privacy@omniboost.io).